POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzanych danych osobowych w Sklepie Internetowym https://psycholoshka.pl/ z siedzibą pod adresem: Zuzanna Zabielska
ul. Długa 242
23-407 Tereszpol-Zaorenda
NIP: 9661512316, która przetwarza Pana/Pani dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zuzanna Zabielska
ul. Długa 242
23-407 Tereszpol-Zaorenda
NIP: 9661512316  Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest:

 • – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zuzanna Zabielska
  ul. Długa 242
  23-407 Tereszpol-Zaorenda
  NIP: 9661512316
  elektronicznie pod adresem e-mail: kontakt@psycholoshka.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 508 484 684

CEL PRZETWARZANIA DANYCH, OKRES ICH PRZECHOWYWANIA I PODSTAWA PRAWNA

 • dane osobowe przekazywane przy zawieraniu umowy sprzedaży lub o świadczenie usług przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z klientem przez okres jej obowiązywania aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu reklamacji lub gwarancji
 • Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy
 • dane osobowe przekazywane przy rejestracji konta przetwarzane są w celu jego obsługi aż do momentu jego likwidacji. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do założenia konta
 • dane osobowe przekazywane przy zapisywaniu się do usługi newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji o promocjach i nowościach w naszej ofercie aż do chwili anulowania subskrypcji. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywania newslettera
 • dane osobowe przekazywane w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego lub podczas wysyłania zapytań w wiadomości e-mail przetwarzane są w celu skontaktowania się z klientem i udzielenia mu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przez cały okres trwania korespondencji. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wymiany korespondencji
 • dane osobowe przekazywane podczas kontaktu telefonicznego przetwarzane są w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Klienta przez okres trwania kontaktu. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do nawiązania kontaktu

Dane osobowe przetwarzane są w powyższych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę przekazującą swoje dane osobowe a także w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń, w celu tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji, analizowania danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, zarządzanie stroną internetową i spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych oraz ochronie jego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE

Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe i prawne na rzecz Administratora. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz maja prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Maja Państwo także możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

PRAWO SPRZECIWU

Niezależnie od uprawnień określonych powyżej przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych.

Po otrzymaniu sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

 • kontakt pisemny: Zuzanna Zabielska
  ul. Długa 242
  23-407 Tereszpol-Zaorenda
  NIP: 9661512316

 • kontakt e-mail: kontakt@psycholoshka.pl
 • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 508 484 684

SKARGA

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.